iQon

Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

O dofinansowanie mogą sie starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
  • Jednostek naukowych i ich pracowników;
  • Przedsiębiorstw działających w sektorze B+R i ich pracowników;
  • Podmiotów współpracujących z podmiotami działającymi w sektorze B+R (np. przedsiębiorstwa, uczelnie) – w zakresie działań informacyjnych;
  • Studentów.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 4.2:
  • projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych;
  • projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie;
  • przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym.