iQon

Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
 • Szkół i placówek oświatowych;
 • Administracji oświatowej;
 • Organów prowadzących szkoły i placówki;
 • Kuratoriów oświaty i innych instytucji realizujących nadzór pedagogiczny;
 • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 3.3.2:
 • przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.