iQon

Działanie 3.2 B Dziedzictwo przyrodnicze

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • Parki narodowe i krajobrazowe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  • Instytucje kultury;
  • Szkoły wyższe;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
Dofinansowanie na:
  • Projekty związane z zachowaniem, ochroną oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody, obszarów Natura 2000 itp. oraz ich przystosowanie do celów turystycznych; Preferowane będą projekty ukierunkowane na zabezpieczenie w/w obiektów poprzez montaż urządzeń chroniących przed zagrożeniami, budowę infrastruktury w celu odpowiedniej organizacji ruchu turystycznego z uwzględnieniem poszanowania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych etc.