iQon

Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

O dofinansowanie mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa z wykluczeniem mikroprzedsiębiorstw.

Dofinansowanie na:
  • rozbudowa przedsiębiorstwa;
  • rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
  • realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w procesie świadczenia usług;
  • zmiana wyrobu lub usługi;
  • inwestycje w czyste technologie;
  • pomoc MŚP w promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska;
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;
  • inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how.