iQon

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

O dofinansowanie mogą starać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • Jednostki naukowe;
 • Szkoły wyższe;
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
 • Instytucje Otoczenia Biznesu;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • Spółki w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Dofinansowanie na:

 • budowę szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym;
 • budowę i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym;
 • rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych;
 • Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP);
 • budowę, przebudowę i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną;
 • Systemy Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym;
 • budowę lub rozbudowę lokalnych, regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych zwłaszcza na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (transmisja satelitarna, droga radiowa;
 • informatyzacja instytucji publicznych.