iQon

Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł

O dofinansowanie mogą strać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na: Schemat A: Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw w zakresie:
  • wdrażania Systemów zarządzania środowiskowego;
  • uzyskania lub utrzymania pozwolenia zintegrowanego;
  • gospodarki wodno-ściekowej;
  • ochrony powietrza;
  • gospodarki odpadami, w tym przemysłowymi i niebezpiecznymi. Schemat B: Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:
  • budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii odnawialnej oraz umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
  • inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;
  • budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.