iQon

Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

O dofinansowanie mogą starać się mikro mali oraz średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa;
  • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług;
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
  • ;
  • wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej;
  • dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych;
  • zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych;
  • inwestycje w środki trwałe związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach.