iQon

Promocja wiedzy o Polsce - 2010

Celem zadania „Promocja wiedzy o Polsce – 2010” jest upowszechnianie wśród społeczeństw krajów obcych wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii, w tym zwłaszcza:
  • informowanie o idei i programie „Partnerstwa Wschodniego”, ze szczególnym wskazaniem na jego genezę;
  • działanie na rzecz dalszego umacniania stosunków polsko – żydowskich, w tym informowanie o inicjatywach z zakresu dialogu polsko – żydowskiego oraz działania nakierowane na zwalczanie stereotypów dotyczących Polski w środowiskach żydowskich i innych. Szczególnie premiowane będą projekty dotyczące krajów, w których do tej pory nie prowadzono takich działań;
  • działania z zakresu dyplomacji publicznej na rzecz umacniania stosunków polsko - rosyjskich, w tym zwłaszcza działania skierowane do młodzieży, mające na celu przekazanie wiedzy o historii Polski, polskiej polityce zagranicznej i aktualnych wydarzeniach;
  • działania z zakresu dyplomacji publicznej prowadzone na ternie Republiki Litewskiej, Ukrainy, Republiki Białoruś, Republiki Federalnej Niemiec.
  • informowanie o motywacji i założeniach polskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem angażowania się Polski w problemy globalne;
  • działania na rzecz przełamywania negatywnych stereotypów na temat Polski;
  • realizacja zadań z zakresu dyplomacji publicznej wpisujących się w przypadające na rok 2010 obchody rocznicowe.
  • wspieranie promocji kultury polskiej za granicą.

Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, jednostki badawczo – rozwojowe w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993).

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi 3 500 000 PLN. Jedna organizacja może zgłosić więcej niż jeden projekt.